เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกขอใช้ระบบสารสนเทศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จะต้องเป็น นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ในสังกัดของโรงเรียน เท่านั้น
2. การขอใช้ระบบ ขอให้กรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริง มิฉะนั้นทางโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
3. การอนุมัติ จะต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น หากไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชม. กรุณาติดต่อ info@psmschool.ac.th
 
Login Name : ถ้าแก้ไขต้องป้อน รหัสด้วย
New Password : *
Confirm : *
(นักเรียน/ศิษย์เก่า)เลขทะเบียน :
คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ : แสดง ไม่แสดง
โทรศัพท์ :
   
รูปแสดงตัว (gif,jpg, png) :    ขนาด ไม่เกิน 120 X 90