ผู้เขียน
 15/5/2556 8:48:24


คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระสังคมฯ ป.๕ (ครูธนกฤต)

เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
ปีการศึกษา 2555
                                                       บทคัดย่อ
      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์
สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียน
สาเร็จรูปชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จานวน 39 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก แบบแผนการศึกษาใช้แบบ One Group, Pretest-Posttest Design
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนสาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยม
พลเมืองดี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
สาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย(  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
ค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ และค่าประสิทธิภาพ E1/E2
       ผลการศึกษา พบว่า
     1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีค่าเท่ากับ 83.92/82.82 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
สาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยมพลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป ชุด สร้างสรรค์สังคม
สร้างค่านิยมพลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


101.108.182.221