ผู้เขียน
 20/3/2556 7:42:50


คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

                                   ประกาศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
             เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
                                                     --------------------------------
     โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก


เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และรัดับประถมศึกษา ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน


มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน


มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย


มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ


มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม


มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา


มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดในกฎกระทรวง


มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย


มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม


มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน


มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน


มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ


มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง


มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล


มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร


มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต


มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา


มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน


มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ


มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น


มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม


มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น


                                ประกาศ ณ วันที่     เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
2013621112522.pdf
2013621112523.pdf

101.108.179.243