ผู้เขียน
 24/5/2553 13:24:42

ผู้ดูแลระบบ
thecityedu.th@gmail.com

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ 2554 และอื่น ๆ
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 (ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2553) 
ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/2012914131241.pdf 

   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 (ฉบับ 2553 ถูกยกเลิกแล้ว) (ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551)

ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20105241338542.pdf

   และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ประกาศลงราชกิจจานุเษกษา วันที่ 17 มีนาคม 2553)
ดาวน์โหลดได้ที่   http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20105241338553.pdf
   
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ ว 390ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20105241338554.pdf
2012914131241.pdf
20105241338542.pdf
20105241338553.pdf
20105241338554.pdf

101.108.182.151