ผู้เขียน
 25/8/2551 17:04:23

ผู้ดูแลระบบ

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
ความหมายของเลขประจำตัว 13 หลักหลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย
หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล
หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี
หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก

ที่มา : http://www.dopa.go.th/fop/pid13.htm


วิธีใส่ขีดและลบขีดเลขประชาชน 13 หลักในโปรแกรม
Excel


1.วิธีใส่ขีดเลขประชาชน 13 หลักในโปรแกรม Excel


หมายเลขประชาชน 13 หลัก ถ้าจะคีย์ข้อมูลในโปรแกรม excel office 2007 เช่น เลขประชาชน3750309374826 แล้วให้เป็น ๓-๗๕๐๓-๐๐๓๗๔-๘๒-๖


มีวิธีการใส่ขีดเลขประชาชน 13 หลักในโปรแกรม Excel ดังนี้


คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการ --> จัดรูปแบบ (Format cells) --> Custom --> พิมพ์ t0-0000-00000-00-0 ในช่อง Type แล้วก็ OK


(ที่มา : http://topicstock-tech.pantip.com/tech/software/topicstock/2008/12/SA2686339/SA2686339.html)


 


2. ลบขีดเลขประชาชน 13 หลักในโปรแกรม Excel


หมายเลขประชน 13 หลักตามรูปแบบที่ใช้ขีด 3-37503-09374-82-6 ถ้าจะขีดข้อมูลหรือพิมพ์ข้อมูลแบบไม่มีขีด – มาคั่น ให้เป็น 3750309374826


                มีวิธีการลบขีดเลขประชาชน 13 หลักในโปรแกรม Excel ดังนี้


                ขั้นที่ 1 คลิกขวาที่เซลล์(กรณีเป็นช่องเซลล์เลขประชาชนให้เลือกทั้งช่องรวมทั้งข้อความเลขประชาชนได้เลย) ที่ต้องการ --> จัดรูปแบบ (Format cells) --> Number --> OK  จากนั้นขั้นที่ 2 เลือกเมนู Find(ค้นหา) ที่เป็นรูปกล้องส่องทางไกล (หรือ Ctrl+F) --> จะพบหน้าต่างให้เลือก Replace(แทนที่) --> จะพบข้อความบรรทัดบน Find What: ให้ใส่เครื่องหมาย – (เครื่องหมายขีด) --> บรรทัดล่าง  Replace with(แทนที่ด้วย) --> ให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องพิมพ์อะไร  --> เลือก Replace All จะได้เซลล์ในรูปแบบเลขที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง  --> กดคำสั่งลดทศนิยม(ที่ Number รูป 00-->0)


                (ที่มา : สอบถามผู้รู้และประสบการณ์)101.108.206.129