ผู้เขียน
 25/5/2552 12:02:51

ผู้ดูแลระบบ
thecityedu.th@gmail.com

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร update

- แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.02)
ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน ใช้คู่กับ คส.02.10 (ครู), คส.02.20 (ผู้บริหารสถานศึกษา), คส02.30 ผู้บริหารการศึกษา และ คส02.40(ศึกษานิเทศก์) และใช้คู่ใบชำระเงินทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบเหลืองที่มีเส้นใต้)
 http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/2013620131291.pdf


-แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรวมทุกประเภท
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบ คส.02.10,
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แบบ คส.02.20,
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แบบ คส.02.30, 
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ แบบ คส.02.40
ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบชมพูที่มีเส้นใต้) ฉบับรวมทั้ง 4 แบบ 
http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20095251235533.pdf


แบบจ่ายเงินทางไปรษณีย์ Pay at Postดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบสีฟ้าที่มีเส้นใต้)
http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20095251235534.pdfหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5103.3/315
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องขอต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบเขียวที่มีเส้นใต้)
http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/2013620131292.pdf

ดาวน์โหลดโปรแกรมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ http://upload.ksp.or.th/ksprenewdownload.phpดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ http://upload.ksp.or.th/download/KSPRenewManual.pdf

ใบประกอบวิชาชีพรุ่นแรก (ก่อน พ.ศ. 2546) จะหมดอายุ เดือนธันวาคม 25572013620131291.pdf
2013620131292.pdf
20095251235533.pdf
20095251235534.pdf

101.108.185.3
::: โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ๒๕๕๑ :::

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จังหวัดนครปฐม เครือข่ายกาญจนาภิเษก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
แหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เตรียมรับการประเมินวิทยฐานะครู ผู้บริหาร กับ ครูไทยดอทอินโฟ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงเรียนในฝัน ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักพระราชวัง
โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NSTDA Online Learning Project : NOLP) จัดตั้งขึ้นโดยวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการ สวทช. ในขณะนั้น (พ.ศ. 2542) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอิเลิร์นนิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงดำริที่จะจัดตั้ง... มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อส่งสริม ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อมุ่งสร้าง ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง ด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม การเงิน การศึกษา ฯลฯ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา” เป็นศูนย์ที่กลุ่มผู้ก่อตั้งก็คิดมานานมาก เพราะตั้งใจและอยากจะเห็นศูนย์กลางซะที่นึงที่เป็นที่ที่ผู้คนจากหลากหลายสถาบัน หลากหลายความสนใจ หลากหลายความเชี่ยวชาญ  หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายที่มา ฯลฯ ได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมตามความถนัดและบนฐานของ ความสมัครใจหรืออาสาสมัคร โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อ เรื่องของการสื่อสาร และเรื่องของการพัฒนาในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มที่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นๆ (The Less Opportunities Groups) แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สังคมเปลี่ยนไปมาก และเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ผู้คนทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ในการที่จะอยู่รอดอย่างเท่าทัน ศูนย์ฯของเราจึงเน้นการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกประเด็นที่เราทำ (Knowledge-base Development) เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างเข้าอกเข้าใจกัน และท้ายที่สุดก็จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในที่สุดทั้งในระดับพื้นที่ (local) ระดับนโยบาย (policy) และระดับสากล (global) ทั้งในส่วนของประเทศไทย กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านคือกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆด้วย กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย   ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2505  โดยโอนกิจการบริหารของ ส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทยเดิมเป็นกิจการ บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ในขณะที่กิจการบริหารของกรมมหาดไทยได้โอนเป็น กรมการปกครองในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2505
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-10-2008 03:30
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 Email info@psmschool.ac.th