ผู้เขียน
 25/5/2552 12:02:51

ผู้ดูแลระบบ
thecityedu.th@gmail.com

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร update

- แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.02)
ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน ใช้คู่กับ คส.02.10 (ครู), คส.02.20 (ผู้บริหารสถานศึกษา), คส02.30 ผู้บริหารการศึกษา และ คส02.40(ศึกษานิเทศก์) และใช้คู่ใบชำระเงินทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบเหลืองที่มีเส้นใต้)
 http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/2013620131291.pdf


-แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรวมทุกประเภท
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบ คส.02.10,
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แบบ คส.02.20,
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แบบ คส.02.30, 
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ แบบ คส.02.40
ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบชมพูที่มีเส้นใต้) ฉบับรวมทั้ง 4 แบบ 
http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20095251235533.pdf


แบบจ่ายเงินทางไปรษณีย์ Pay at Postดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบสีฟ้าที่มีเส้นใต้)
http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/20095251235534.pdfหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5103.3/315
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องขอต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
ดาวน์โหลดได้ที่ (คลิ๊ก 1 ครั้งที่แถบเขียวที่มีเส้นใต้)
http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/2013620131292.pdf

ดาวน์โหลดโปรแกรมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ http://upload.ksp.or.th/ksprenewdownload.phpดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ http://upload.ksp.or.th/download/KSPRenewManual.pdf

ใบประกอบวิชาชีพรุ่นแรก (ก่อน พ.ศ. 2546) จะหมดอายุ เดือนธันวาคม 25572013620131291.pdf
2013620131292.pdf
20095251235533.pdf
20095251235534.pdf

101.108.185.3