::: โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ๒๕๕๑ :::
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 พิธีรับเข็มพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ขอเชิญร่วมบูชาพระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย สธ.(คลิ๊กแถบเหลือง)
 การรับนักเรียน ปีการศึกษา2558 เปิดรับใบสมัคร อ.1 ป.1/ ใช้Google Chrome อ่าน
 คณาจารย์และ นศ. ป.โท ม.ธนบุรี, ผู้บริหาร ร.ร.เอกชน กทม.ศึกษาดูงาน
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสิรินธรวิทยพัฒน์
 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิด 21 ก.พ. 58
 วิธีแก้ไขหน้าจอเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้(อ่านไม่ได้คลิ๊กแถบสีเหลือง)/ใช้Google Chrome อ่านได้
 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๒๕๕๓,๒๕๕๖
 งานราตรีศรีพระตำหนัก ปีที่ ๑๖ (คลิ๊กแถบเหลือง ๑ ครั้ง)
 นักเรียนพระตำหนักฯคว้า รองชนะเลิศ และ 2 เหรียญเงินงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ประกาศ พ.ส.ม.
 
 
 การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 /ใช้Google Chromeอ่าน/New! Hot!
 รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนโครงการ World Class Standard Education ปีกศ.2556 ป.1-6
 นักเรียนดีเด่น "เพชรพระตำหนัก"
แนะนำโรงเรียน
 เพชรพระตำหนัก ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (ข่าวรายเดือน) คลิ๊กแถบชมพู
 1เว็บไซต์สำรองและ2วิธีแก้หน้าจอเป็นภาษาต่างดาว(คลิ๊กแถบสี๑ครั้ง)/Google Chrome อ่านได้
 เพชรพระตำหนัก ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 เพชรพระตำหนักปีที่ ๘ ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 เส้นทางไปโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ภาพกิจกรรม
 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.พุทธมณฑล ๒๕๕๗
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา๕ ธันวา และวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
 กิจกรรมวันอาเซียนบูรณาการวันภาษาไทย
 สอนเสริมภาษาจีนจากครูเจ้าของภาษาชาวจีนแก่นักเรียน
 กิจกรรม PSM Chinese Speaking Day
 พิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายในวันเข้าพรรษา
 กิจกรรม PSM English Speaking Day ปีที่ 2
ผลงานครู พ.ส.ม.
 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระสังคมฯ ป.๕ (ครูธนกฤต)
 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ป. 4
 การพัฒนาและศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
 รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น(ภาษาต่างประเทศ)
 ผลงานเรื่อง Our School ครูสุนี เทียนพึ่งเวียน
สาระน่ารู้
 แผ่นพับความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
 แนะนำประวัติ ผอ.วิเชียร รุ่งทวีชัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 ข่าวงานอนามัย โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา มือเท้าปาก
 ความหมายของเลขประจำตัว 13 หลัก
ห้องภาพ พ.ส.ม./สาระคอมพิวเตอร์
 ฝาแฝด พ.ส.ม. ๑๘ คู่
 1เว็บไซต์สำรองและ2วิธีแก้หน้าจอเป็นภาษาต่างดาว(คลิ๊กแถบสี ๑ ครั้ง)/Google Chrome อ่านได้
 โปรแกรมสแกนไวรัสฟรีดาวน์โหลด
 ภาพกิจกรรม ASEAN Day
::: โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ๒๕๕๑ :::

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับ อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จังหวัดนครปฐม เครือข่ายกาญจนาภิเษก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
แหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เตรียมรับการประเมินวิทยฐานะครู ผู้บริหาร กับ ครูไทยดอทอินโฟ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงเรียนในฝัน ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักพระราชวัง
โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NSTDA Online Learning Project : NOLP) จัดตั้งขึ้นโดยวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการ สวทช. ในขณะนั้น (พ.ศ. 2542) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอิเลิร์นนิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงดำริที่จะจัดตั้ง... มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อส่งสริม ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อมุ่งสร้าง ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง ด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม การเงิน การศึกษา ฯลฯ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา” เป็นศูนย์ที่กลุ่มผู้ก่อตั้งก็คิดมานานมาก เพราะตั้งใจและอยากจะเห็นศูนย์กลางซะที่นึงที่เป็นที่ที่ผู้คนจากหลากหลายสถาบัน หลากหลายความสนใจ หลากหลายความเชี่ยวชาญ  หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายที่มา ฯลฯ ได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมตามความถนัดและบนฐานของ ความสมัครใจหรืออาสาสมัคร โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อ เรื่องของการสื่อสาร และเรื่องของการพัฒนาในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มที่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นๆ (The Less Opportunities Groups) แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สังคมเปลี่ยนไปมาก และเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ผู้คนทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ในการที่จะอยู่รอดอย่างเท่าทัน ศูนย์ฯของเราจึงเน้นการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาในทุกประเด็นที่เราทำ (Knowledge-base Development) เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างเข้าอกเข้าใจกัน และท้ายที่สุดก็จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันในที่สุดทั้งในระดับพื้นที่ (local) ระดับนโยบาย (policy) และระดับสากล (global) ทั้งในส่วนของประเทศไทย กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านคือกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆด้วย กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย   ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2505  โดยโอนกิจการบริหารของ ส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทยเดิมเป็นกิจการ บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ในขณะที่กิจการบริหารของกรมมหาดไทยได้โอนเป็น กรมการปกครองในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2505
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-10-2008 03:30
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 Email info@psmschool.ac.th